ಮೊದಲ ಶೃಂಗಾರ

     ಮೊದಲ, ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ, ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನೂಹ್ಯವಾದ, ಅಪೂರ್ವವಾದ, ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಚೊಕ್ಕದಾದ ಡಾಕುಮೆಂಟ್. ಶೃಂಗಾರವನ್ನ, ರಸಿಕತೆಯನ್ನ, ವಿಶಿಷ್ಟಾನುಭೂತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಬರಹ. ಇದನ್ನ ಬರೆದವ ತನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬರೆದವನಿಗೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. PDF Documentನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಬರಹವನ್ನ ಓದಬಹುದು.


Fresher guide to First Night.
(First impression is the best impression)
I N S I G H T
[experiencing the experience]