ವಿಜಯnext: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀ..!

Vijaya next - May 31 - Kannada weekly quoting Hubli as a district

Vijaya next – May 31

 

 

 

ಮೇ ೩೧ರ ವಿಜಯ next ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಲೇಖನ. ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ-ದೋಷಗಳನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕಾಲಯದಿಂದಲೂ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಉತ್ತರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಗತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುವುದೇ? ಆಶಾವಾದವಂತೂ ಇದೆ.

Vijaya next - May 31 - Kannada weekly quoting Hubli as a district

Vijaya next – May 31 – Kannada weekly quoting Hubli as a district